ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ!

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਜਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਰੇਲ, ਟਰਾਮ, ਜਾਂ ਬੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਲੋ PT ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ।

ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ!

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਜਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਰੇਲ, ਟਰਾਮ, ਜਾਂ ਬੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਲੋ PT ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ।

ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਖੇਡ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰੇਲ ਜਾਂ ਟਰਾਮ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ - ਆਓ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਬੌਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਮੈਲਬੌਰਨ ਰੁਮਾਂਚ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ - ਆਓ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ।

ਸੁੰਦਰ ਲੇਨਵੇਅ ਕਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲਚਸਪ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੱਕ, ਸੁਆਦੀ ਨਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਾਨਣਾ। ਆਓ ਮੈਲਬੌਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਆਉ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ❤️

ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।

ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ।

ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ

ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟਰਾਮ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ  ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 'ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ' ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

  • ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ
  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ
  • ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
  • ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਜਗ੍ਹਾ (ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜ਼ੋਨ) ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ
  • ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖਿੱਲਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਰੱਖੋ